Richard van Aduard

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Floris    Elia    Eleonora    Stanislaus   

Richard
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Richard

Tweestammige Germaanse naam waarvan het eerste lid 'rik' overeenkomt met Nederlands "rijk", in de oorspronkelijk betekenis "machtig, aanzienlijk". Het tweede lid is 'hard' "hard, sterk, stevig".
Samen dus: "Sterke, machtige (koning)."

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Richard:
Ric (Spaans), Ricardo (Spaans), Riccardo (Italiaans), Ricco (Italiaans), Rich, Richard, Richardus, Richi (Engels), Richter (Fries), Rick, Rickard (Zweeds), Rickert, Rickey (Engels), Rickus, Ricky (Engels), Rico (Italiaans), Riekerd (Gronings), Riekert (Gronings), Rigardus, Rik, Rijk, Rikard, Rikerd, Rikert (Fries), Riki (Ests), Rikkart (Fries), Rikkert, Ritsart, Ritsaert.

Vrouwennamen afgeleid van Richard:
Rica (Spaans), Ricarda (Spaans), Ricca (Italiaans), Riccarda (Italiaans), Richarda (Duits), Richele, Rika.

Richardus (Richard) van Aduard

Geboren in Engeland als Richard de Busto, studeert Richard in de Vrije Kunsten aan de Christerciënzer universiteit van Parijs, behaalt daar in korte tijd de titel van magister en wordt tot professor aan die universiteit benoemd.
Overeenkomstig de geest van zijn tijd, vat hij het plan op naar het Heilige Land te trekken, maar wordt daarvan afgehouden door de voorspelling van een kluizenares. De daaropvolgende ontmoeting met drie Friezen: Eltatus, Alfardus en Lindwardus, die hij waarschijnlijk reeds bij de studie in Parijs heeft leren kennen, doen hem besluiten naar het klooster Aduard te gaan waar de orde van Sint Bernardus, de Cisterciënzers, een abdij heeft gevestigd. Vanuit deze abdij werken zij met man en macht aan het bouwen van dijken en het droogleggen van laaggelegen land.
Het is onder de derde abt Wigboldus (1218-1242), dat Richard zich hier aan de kloosterpoort aanmeldt; aanstonds wordt hem opengedaan en meer dan 30 jaar brengt de geleerde Parijse professor als eenvoudig monnik in gebed en arbeid binnen kloostermuren van Aduard door.

Ervaren in vele wetenschappen, geeft hij aan de kloosterschool zijn lessen en schrijft er zijn werken, die helaas verloren zijn gegaan. Slechts is één brief van hem aan een monnik van Eberbach is bewaard gebleven:
"Epistola beati Richardi monachi in Aldwert in qua deseribitur martyrium beati Gerardi, vita et miracula S. Silvani et aliorum ordinis nostri monachorum, qui sancte et pie vixerunt, fit mentio."
ofwel: "Brief van de heilige monnik Richardus van Aduard, waarin het martelaarschap wordt beschreven van de heilige Gerardus, en ook het leven en de wonderen van de heilige Silvanus en andere monniken van onze orde, die een heilig en vroom leven hebben geleid zijn hier opgeschreven"

Richardus' levensbeschrijver, die waarschijnlijk kort na zijn dood een levensbeschrijving opstelt, is vol lof over de heiligheid van Richards' leven:

De rijpheid zijner zeden, zijn ootmoed, gehoorzaamheid, liefderijk medelijden, zorgvuldige onderhouding van het stilzwijgen, zijn zorg om veel in het koor te zijn, zijn voortdurend schrijven, dicteren en onderrichten - wie kan dat alles naar waarde verkondigen? En vooral hoe trouw en ijverig en godvruchtig hij is in het houden van heilige nachtwaken en het bidden der Kerkelijke Getijden, - dat kunnen alleen God en zijn Heiligen ons zeggen, gelijk ook zij alleen hem naar waarde kunnen belonen.

Ook vertelt deze schrijver uitvoerig over de vele wonderen, door Richard verricht. Het vormt een bewijs voor de hoge achting, die deze Aduarder professor bij tijdgenoten en nageslacht geniet. Na het lezen der H. Mis kan Richard immers door handoplegging zieken genezen; doch hij tracht in zijn nederigheid zijn wondermacht te verbergen, door zich altijd van een of ander kruid te bedienen, waaraan hij de genezende kracht toeschrijft.
Het zoeken van geneeskrachtige kruiden, wijst op het bestuderen van geneeskunde in Aduard. Richard geneest o. a. een aanzienlijke vrouw uit Uithuizen, die lijdende is aan waterzucht en een knaap die aan vallende ziekte lijdt.

Van zijn voorspellingsgave weet de kroniek het volgende te verhalen:

De vijfde abt Egbertus (I254-1257) voorspelt hij, dat deze eens abt zal worden, maar dan niet lang meer leven zal; aan Geyko (1262-1268) voorspelt hij de tijd en wijze van sterven. De levensbeschrijver voegt hieraan toe, dat Richard aan een Groninger ridder Koenraad en aan een hooggeplaatste geestelijke aldaar en verscheidene andere, die in wereldse genoegens opgaan, heeft voorspeld, dat ze zich weldra zullen bekeren en een zalige dood sterven. Zij omhelzen later de kloosterlijke staat. Aan zijn vertrouwelingen weet Richard aangaande de afgestorvenen spoedig na hun dood te vertellen, waar, hoelang en op welke wijze zij gestraft worden.Om de kracht van Richard's gebed te bewijzen, verhaalt de levensbeschrijver de volgende legende:

Als een Aduarder kloosterling, Ludolf genaamd, op sterven ligt, tracht de duivel met alle hem ten dienste staande middelen deze in het alles beslissende ogenblik voor zich te winnen en van God af te trekken; daarom zendt de duivel een diepe slaap over Richard, overtuigd dat, zo deze de stervende door zijn krachtig gebed te hulp komt, deze ziel voor hem zelf verloren gaat. Gelukkig wordt Richardus tijdig wakker en maakt door dubbele vurigheid zijn verzuim goed; de duivel moet hijgend en puffend, doodvermoeid van de strijd, afzien en de ziel naar de hemel laten gaan.


Onder de abt Geyko sterft Richard in het jaar 1266 in geur van heiligheid. Zijn lichaam wordt eerst voor de ingang der kloosterkerk begraven. Deze eer, die feitelijk alleen aan een bisschop toekomt, is voor Richard echter niet hoog genoeg. Na korte tijd wordt zijn gebeente plechtig opgegraven en als relikwie op het altaar van de kapittelzaal geplaatst. In die tijd staat dat gelijk aan een heiligverklaring nu.
Ongeveer drie kwart eeuw na Richards' dood reist de vrome abt Fredericus (1329-'35) naar Avignon om de plechtige heiligverklaring van Richard te verkrijgen. Maar kennelijk zonder resultaat. Lang nog na de ondergang der abdij, blijft de gedachtenis en de verering van den zaligen Richard echter levendig bewaard.

Gedachtenis viering

Gedachtenisviering: 21 en 30 december.

Afbeelding

Er zijn maar weinig afbeelding te vinden van Richard van Aduard. Hij wordt afgebeeld in het habijt van de schiere monniken (Cisterciënzers). Hij heeft een opengeslagen boek in de hand.
De geborduurde afbeelding plaatst Richard in de kruidentuin bij de Abdij.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Links

  • Heiligen Net
  • Over het klooster museum Aduard
  • Richard de Busto.
  • PDF over Klooster Aduard.