Barbara


Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Barbara

De Griekse naam Barbara is verwant met het Oud Indische 'barbara' dat betekent: "stamelend". In het oude Griekenland werd de naam 'Βαρβαροι' (barbaroi) gebruikt voor buitenlanders, vreemdelingen die het Grieks niet goed beheersten en dus "stamelden".

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Barbara:
Babeth, Babette, Babische (Frans), Babs, Barbara; Barbe (Frans), Barbel (Duits); Bäbel (Duits), Barber (Fries); Barberina (Duits), Barberine (Frans), Barbertje; Barbi (Duits), Barbro (Duits), Barbra; Berb; Berbe; Berbel; Berber (Fries); Berby (Engels).

Mannennamen afgeleid van Barbara:
Barbarius.

Barbara van Nicomedië, maagd, martelares

Naast de vele heilig verklaarde heiligen kent de R.K. Kerk ook veel heiligen die door de eeuwen heen altijd als heilige zijn vereerd maar nooit onderworpen zijn geweest aan het heiligverklarings-proces.

Nu zijn er onder die laatste soort een aantal waarvan wordt afgevraagd of ze alleen voortleven in vrome verhalen, legenden, maar in werkelijkheid niet bestaan hebben.
Na het algemeen concilie in de zestiger jaren van de twintigste eeuw heeft de kerk de offilciële lijst in 1969 aangepast. Op die manier dat zeer twijfelachtige heiligen zijn geschrapt.
Zo'n geschrapte heilige is de Heilige Barbara van Nicomedië.

Omdat haar beeltenis nog in veel kerken en musea te vinden is en haar levensverhaal, zelfs al is dat dan legendarisch, toch voldoende spirituele aanknopingspunten heeft wordt hier haar legendarische leven toch beschreven.

Volgens een in de negende eeuw opgeschreven levensgeschiedenis wordt Barbara in de derde eeuw geboren te Nicomedië.
Haar heidense vader Dioscurus is zeer trots op zijn prachtige dochter. Het doet hem daarom bijzonder zeer als hij merkt dat zijn dochter in een brief aan de kerkvader Origenes vragen stelt over het christelijk geloof.

De priester Valentius brengt de antwoorden op haar vragen over en doopt Barbara in het geheim.
Als zij vervolgens niet ingaat op het voorstel van haar vader om een huwelijk aan te gaan, wordt deze zo woedend dat hij Barbara opsluit in een toren. Zo kan zij volgens hem van de eenzaamheid genieten.
Barbara blijft trouw aan haar geloof en laat als teken daarvan naast de twee bestaande vensters een derde venster aanleggen om daarmee de Heilige Drie-eenheid te eren. Als zij haar vader de betekenis van dit derde raam uitlegt neemt hij haar dat zeer kwalijk en laat hij haar veroordelen.

Barbara vlucht de bergen in en verstopt zich gedurende enige tijd in een grot. Maar ze wordt door een herder verraden.
De legende zegt dat de herder hiervoor zwaar gestraft wordt want zijn schapen veranderen in sprinkhanen.
Maar Barbara wordt gevangen gezet, gegeseld en op gegeven moment zelfs naakt op het marktplein afgeranseld. Op dat moment komen engelen uit de hemel en bedekken haar naaktheid met een hemels wit kleed.

Tenslotte neemt vader Dioscurus het heft in handen, voert haar de berg op om haar met het zwaard te onthoofden.
Ook hij ontvangt zijn straf uit de hemel, hij wordt gedood door een bliksemschicht.

Patroonheilige

Barbara was patroonheilige van veel handarbeiders die te maken hebben met torenbouw zoals: metselaars, timmerlieden, klokkengieters, beiaardiers, en architecten.
Maar ook van koks, gevangenen, en mijnwerkers.
Barbara wordt vermeld als een van de 14 noodhelpers.
Als beschermvrouwe werd ze vooral aangeroepen tegen gevaren van brand, bliksem pest en een plotselinge dood.

Gedachtenis viering

Haar feestdag was 4 december. (in Duitsland wordt ze dan nog steeds herdacht.)

Martyrologium Romanum

Prídie Nonas Decémbris:
Nicomedíæ pássio sanctæ Bárbaræ, Vírginis et Mártyris; quæ, in persecutióne Maximíni, post diram cárceris maceratiónem, lampadárum adustiónem, mamillárum præcisiónem atque ália torménta, gládio martyrium consummávit.

In het Nederlands:
4 december:
Te Nicomedia het lijden van Sint Barbara, maagd en martelaar, tijdens de vervolging van Maximinus. Na veel lijden, een lange gevangenschap, het martelen met gloeiende poken en het afsnijden van haar borsten, werd haar martelaarschap voltooid door het zwaard.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter B)

Op afbeeldingen draagt Barbara meestal een lang kleed en mantel. Soms heeft ze de martelaarskroon op.
Bijna altijd heeft zij een toren bij zich, meestal met drie vensters.
Andere attributen zijn: martelaarspalm, een fakkel, of zwaard.
Dikwijls wordt Barbara samen afgebeeld met Catharina van Alexandrië en de heilige Margaretha van Antiochië.

Spreekwoord

  • "Barbertje moet hangen," betekent dat iemand die niets met een zaak te maken heeft er toch voor veroordeeld kan worden.
  • Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 173 ;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 264;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 50 ;

  • Links

  • Veel informatie op Heiligen Net.
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie.
  • De parochiekerk van Petrus Banden heeft een mooi beeld van de Heilige.
  • Een uitvoerige site Kunst en Cultuur.