Johannes Calvijn

Voornaam:
Op deze site 4 heilige Protestanten

           
Anna Maria van Schurman    Maarten Luther    Menno Simons    Johannes Calvijn   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes
Zoals in deze site pagina's zijn opgenomen over de reformatoren Maarten Luther en Menno Simons verdient ook Johannes Calvijn een plaats.
Mede onder invloed van moderne Nederlandse schrijvers als Jan Siebelink en Maarten 't Hart zullen vaste bezoekers van deze site zich misschien afvragen of dat wel terecht is. Mensen die niet persoonlijk betrokken zijn bij b.v. de Protestantse Kerk kunnen ondermeer door de media een beeld hebben van Calvijn in voornamelijk zwarte kleuren. Nadere bestudering van leven en werken van de kerkvader Johannes Calvijn zullen duidelijk maken dat dat negatieve beeld in ieder geval zeer eenzijdig is.
Het sombere beeld zegt misschien meer over sommige Calvinisten of in enkele gevallen over hun vroegere leiders, dan over de mens Johannes Calvijn zelf.
Zo krijgt bijvoorbeeld de leer over de "Predestinatie" een heel andere kleur als men beseft dat deze leer niet zozeer uit de bijbel komt maar zijn wortels heeft in de vroege christelijk kerk, met name bij Augustinus. Waarschijnlijk heeft Calvijn zijn tijdgenoten willen bevrijden van de angst om in vagevuur of hel terecht te komen vanwege het feit dat ze te weinig goede werken gedaan zouden hebben. De mens mag in zijn leven ervaren dat God barmhartig is!

Wie meer wil weten over eigentijdse zienswijzen op Johannes Calvijn kan bijvoorbeeld de onder het kopje LINKS aangehaalde sites bezoeken om het eigen oordeel te toetsen.

Betekenis van de naam Johannes Calvijn

De voornaam Johannes betekent: God is genadig. Zie verder de pagina Johannes
De achternaam is Cauvin of Chauvin met de betekenis: "bewoner van een kaal terrein".
Als renaissance geleerde verlatiniseert hij zijn naam in Johannes Calvinus, later wordt dat in het Nederlands Johannes Calvijn.

Mannennamen afgeleid van Calvijn.

De naam Calvijn komt in Nederland zeer sporadisch voor (in 2014 5x).
Calvin, Calvinus, Calvijn,

Johannes Calvijn

Op 10 Juli 1509 wordt te Noyon in Frankrijk Jean Chauvin geboren als vierde van zes kinderen.
Zijn vader Gérard Cauvin is eerste notaris van het Domkapittel van Noyon. Zijn vrome moeder Jeanne Le Franc voedt Jean op in haar eigen geloofsbeleving.

Vanaf 1523 studeert Jean in Parijs, waar Erasmus van Rotterdam al volop in de belangstelling staat. Calvijn word in 1527 Kapelaan in de kathedraal van Noyon. Zijn leraar Grieks, Melchior Volmar, heeft hem sterk beïnvloed met de reformatieleer van Maarten Luther en de humanistische filosofie. Van 1528 volgt Calvijn in Orleans en Bourges de studie in rechtswetenschappen.

Op 1 november 1533 blijkt Calvijn meer reformatorisch gezind te zijn. Voor de rectorale rede van rector Nicolaas Cop (een vriend van Calvijn) heeft hij materiaal aangedragen. Uit deze rede blijkt dat Cop en Calvijn positief staan tegenover de beginselen van de reformatie. De rede bevat geen bronvermelding, maar wel veel citaten van Erasmus en Luther. Naar aanleiding van deze rede moet Calvijn Parijs ontvluchten.

In Noyon doet Calvijn vervolgens afstand van zijn kerkelijke inkomsten en later raadpleegt hij in Saintonge een uitgebreide bibliotheek, waar hij de basis vormt voor zijn "Institutie".

Calvijn gaat in 1534 definitief over tot de reformatie.

Via onder meer Poitiers waar hij in 1534 met andere vluchtelingen voor het eerst het avondmaal (en niet de mis) viert belandt hij in 1535 in het Zwitserse Basel, waar hij voor het eerst de reformator Guillaume Farel ontmoet. Farel overtuigt Calvijn, onder zekere druk, om in Genève te werken aan de reformatie. Calvijn werkt dan als prediker en later pastor.
Op democratische wijze besluit het volk van Genève in dat jaar over te gaan tot de Reformatie.

In 1536 komt de eerste editie van Calvijns "Institutio Religionis Christianae" (onderricht in de christelijke godsdienst) uit. Na de eerste publicatie blijft hij dit boek aanvullen en uitbreiden, zowel in het Frans als in het Latijn. Volgens talenkenners schrijft Calvijn bijzonder goed Frans en Latijn.
Bekend is dat Johannes Calvijn ook de Hebreeuwse taal machtig is, zodat hij van de oudste bijbelteksten in de oorspronkelijke Hebreeuwse taal gebruik maakt bij zijn studie en geschriften.
De laatste uitgave van de Institutie verschijnt in 1559, vijf jaar voor zijn overlijden.

Vanwege een conflict met de stad over de zelfstandigheid van de kerk ten opzichte van het stadsbestuur, en een controverse met Farel over het avondmaal, vertrekt Calvijn naar Straatsburg. Daar leidt hij van 1538 tot 1541 een vluchtelingengemeente.

In augustus 1540, treedt Johannes in het huwelijk met Idelette de Bure, ze krijgen drie kinderen die allen vroeg sterven. De vrouw zelf overlijdt al in 1549.

In 1541 keert Johannes, naar Basel in Zwitserland terug waar hij zich tot zijn dood blijft bezighouden met preken, pastoraat, publiceren en het geven van onderwijs.
Tegenover de sterk hiërarchische kerkstructuur van de Romeinse Kerk ontwikkelt Calvijn een veel horizontaler kerkopbouw. Calvijn creëert daartoe vier nieuwe ambten binnen de kerk. De pastores zijn in hun preken en sacramenten in dienst van het Woord. De doctoren hebben als taak de christelijke leer te onderwijzen. De ouderlingen zien toe op afwijkingen van de leer en gaan verwaarlozing van het kerkbezoek tegen. De diaconie verzorgt de armen en de zieken.
Mede op initiatief van Calvijn wordt in 1559 de Academie in Genève opgericht, waar predikanten opgeleid worden in de protestantse leer.

Wat zeker positief wordt gewaardeerd is de houding die Calvijn inneemt tegenover de Joden. Waar de Romeinse kerk zeer lang, ook bijvoorbeeld in de litugie van Goede Vrijdag is blijven spreken over de "trouweloze" Joden, erkent Johannes dat de kerk haar Joodse afkomst niet kan loochenen. Zo is hij voorgegaan bij het aanvaarden van de oudste Bijbeltekst in de Hebreeuwse taal als grondtekst en niet de veel jongere Latijnse vertaling de z.g.n. Vulgaat. Hiermee in verband staat dat de lijst van opgenomen bijbelboeken nog steeds enigszins verschilt tussen de Protestanse en de Rooms katholieke bijbel.

Op 27 Mai 1564 sterft Johannes Calvijn in Genève in Zwitserland.

Feestdag

Evangelische gedenkdag: 27 mei

Afbeelding

Er zijn meerdere afbeeldingen van Johannes Calvijn gemaakt tijdens of kort na zijn leven op doek, paneel of papier .
Het Hugenotenkruis wordt sinds 1688 dikwijls gebruikt door volgelingen van Calvijn


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes