Aaron

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Aaron
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Aaron

Hebreeuwse naam, waarschijnlijk met de betekenis "de verlichte". Het is mogelijk de naam van de broer van Mozes, eerste hogepriester van Israël

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Aaron :
Aaron, Äaron

Aaron

Aaron, Aartsvader, 13e eeuw vóór Christus.

Aaron staat te boek als de oudste zoon van Amram en Jokebed, uit de stam van Levi. Zijn vrouw heet Elisabeth; zijn zonen zijn Nadab, Abtu, Eleazar en Ithamar (Exodus 6, 23).
Volgens sommige teksten is hij een oudere broer van Mozes (Exodus 4,14).
Op andere plaatsen van de bijbel lijkt dat te worden tegengesproken. Immers, als na de wonderbare doortocht door de Rode Zee een lied wordt aangeheven, zet Mirjam het in, 'de zuster van Aaron'. Waarom staat er niet 'de zus van Mozes en Aaron?' Telkens als er tegen Mozes wordt gesproken over 'Aaron, uw broeder' moeten we waarschijnlijk veeleer denken aan 'volksgenoot' of 'degene die solidair is'.

Als Mozes het volk Isrël uit Egypte wil voeren, doch hem de spraakzaamheid ontbreekt om met de farao te onderhandelen, wijst God Aaron aan om de farao te overtuigen het volk te laten vertrekken. (Exodus 4.14).

Wanneer de farao, mede door de plagen die over Egypte neerdalen, uiteindelijk toestemming geeft trekt het volk Israël de woestijn in en blijft daar 40 jaren rondtrekken.
Na de uittocht worden Aaron en zijn zonen geroepen tot het priesterschap. (Exodus 29, 4)

Eens gaat Mozes de berg op om van God de Wet te ontvangen. Maar hij blijft zo lang weg, dat het volk eraan begint te twijfelen of hij nog wel in leven is. Ze dwingen Aaron een beeld te maken. Dat moet dan de god voorstellen die verder met hen mee zal trekken. Daarop laat de hogepriester alle sieraden verzamelen. Er wordt een gouden kalf gegoten. Als het volk luidruchtig feest viert rond het afgodsbeeld, komt Mozes met de stenen platen met de tien geboden de berg af. Uit pure woede smijt hij ze stuk en overlaadt zijn broer met de heftigste verwijten. Deze verdedigt zich met de woorden, dat hij niet tegen de druk van het volk opgewassen is (Exodus 32). Een doorzichtige uitvlucht, want hij is immers zelf betrokken geweest bij de vervaardiging van het gouden kalf.

Een andere keer proberen enkele leden van het volk zich de waardigheid en rituelen van het priesterschap toe te eigenen. Zij worden gestraft met de dood (Numeri 16).
Vervolgens beveelt de Heer dat de leiders van elke stam een staf naar de tent van de samenkomst moeten brengen. Op iedere staf moet de naam van de leider geschreven worden. Voor de stam Levi komt er de naam van Aaron op te staan. De staven worden voor de Heer neergelegd. God zal zijn voorkeur uitspreken en dat kenbaar maken door de staf van de uitverkorene te laten bloeien.
De volgende morgen blijkt, dat Aaron's staf is gaan bloeien: er zitten blad, bloemen en amandelen aan. Zo blijkt volgens het bijbelboek dat God Aaron in zijn functie als hogepriester bekrachtigt.

Aaron sterft op weg naar het Beloofde Land op de berg Hor in het veertigste jaar na de uittocht uit Egypte. Als straf voor het oprichten van het gouden afgodsbeeld mag hij, evenals zijn broer Mozes, het beloofde land niet betreden.

Volgens Lukas 1,5-13 stamt Johannes de Doper van Aaron af.

Gedachtenis viering

Feest 1 juli.

Patroonheilige

Patroon van de knopenmakers.

Afbeelding

Aaron wordt meestal afgebeeld als hoge priester (zie Exodus: 28), in prachtige gewaden en dikwijls met de borstschild met twaalf edelstenen en een wierook vat.
Ook de bloeiende staf is een vaak gebruikt attribuut.
Veel afbeeldingen tonen de bijbelgedeelten waarin Aaron optreedt.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesAaron ondersteunt Mozes in het gebed

Dans om het gouden kalf

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "namenspatronale" A)

Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sancti, nog meer heiligen herkennen, pag.291;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Aaron.