Maximus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Maximus

De jongensnaam Max, afgeleid van Maximus of Maximilianus, staat in de lijst van de 10 meest gebruikte jongensnamen in Nederland.
De Latijnse naam Maximus betekent letterlijk: "de grootste".
Volgens een verhaal zou de naam Maximilianus gevormd zijn door Frederik III, die niet wist hoe hij zijn zoon moest noemen en daarom maar een naam samenstelde uit die van twee door hem bewonderde Romeinen: Q. Fabius Maximus en Scipio Aemilianus.

Voornamen

Als mannennaam afgeleid van Maximus danwel Maximilianus:
Max, Maxim, Maxime (Frans), Maximiliaan, Maximilian (Engels), Maximilien (Frans), Maximo (Spaans), Maximos (Grieks), Maximus.

Of als vrouwennaam afgeleid van Maximus danwel Maximilianus:
Maxeli, Maxence (Frans), Maxilie, Maxima, Maxime (Frans), Maximilienne (Frans), Maxine.

Overigens bestaan er zelfs twee heiligen met de naam Maxima, maar daarover is zeer weinig bekend.

Maximus

Er zijn een aantal heiligen met de naam Maximus of Maximilianus. Omdat er nauwelijks bekende heiligen bij zijn beschrijven we op deze pagina de heilige "Maximus de belijder" en noemen we de anderen heiligen slechts bij naam, met vermelding van de site waarop iets meer over de betreffende heilige te vinden is.

Maximilianus vinden we op Heiligen net.

Verder noemen we een aantal heiligen met de naam Maximus:

Maximus de Griek.
Maximus en e.a.Claudius van Rome.
Maximus van Afrika.
Maximus van Durostorum met Quinctillianus en Dadas.
Maximus van Efese.
Maximus van Mainz.
Maximus van Napels.
Maximus van Nola.
Maximus van Totma.
Maximus, martelaar.

en Maximus de belijder waarover hieronder meer.

Maximus Belijder

Maximus Belijder of Confessor danwel Homolegetes.
Maximus is de zoon van een man uit Samaria en een Perzische slavin. Hij wordt geboren tijdens een zakenreis naar Palestina rond 580 te Hesfin op de Golanhoogte (het tegenwoordige Hispin in Syrië).
Op tienjarige leeftijd wordt Maximus naar een klooster gestuurd om daar zijn opvoeding te krijgen. Hij komt er, via zijn leermeester de asceet Sint Sofronius, in aanraking en met de leer van Origenes. Hij wordt er als het ware klaar gemaakt voor zijn latere werk als theoloog.
In het begin van zijn carriëre bekleedt hij een hoge rang aan het hof in Byzantium als secretaris van keizer Heraclius. Op 33-jarige leeftijd keert hij dat alles de rug toe, en wordt monnik; aanvankelijk in Chrysopolis en later in Cyzicus. Bekend is ook dat Maximus als abt het klooster heeft geleid.
. Als theoloog is hij bekend om zijn leer over de Menswording van Christus en de ascese. Hij strijdt tegen de ketterijen van zijn tijd: het monofysitisme en het monotheletisme.

Ter verduidelijking van de begrippen monotheletisme en monofysitisme:
Monofysitisme: Tussen de vierde en zevende eeuw is er in de kerk heel wat moeite gedaan om het mysterie van Christus' persoon zo precies mogelijk te formuleren.
Uiteindelijk komen de theologen tot de slotsom dat Jezus Christus twee 'naturen' bezit: een goddelijke en een menselijke: Hij is God én mens.
Daar stelt de ketterij van het monofysitisme tegenover dat men in Christus niet twee, maar slechts één 'natuur' onderkent: een samensmelting van de goddelijke en de menselijke. Deze leer wordt in die tijd als ketterij verworpen. De goddelijke natuur van de god-mens Christus gaat niet op in de menselijke, en de menselijke niet in de goddelijke.

Monotheletisme: Keizer Constans II is een aanhanger van wat de kerk toen beschouwde als dwaalleer n.l.: dat Christus alleen een goddelijke en geen menselijke wil heeft gehad (de leer van het zogeheten 'monotheletisme').
Paus Martinus I (649-654) is daartegenover van mening, dat Christus pas serieus mens genoemd kan worden, als Hij ook een menselijke wil heeft bezeten, die onderhevig is geweest aan alle menselijke begeerten en emoties, inclusief twijfel, terwijl men zoiets natuurlijk nooit van de goddelijke wil kon beweren.

Rond 647 gaat Maximus naar Rome, waar hij in 649 tijdens het concilie van Lateranen optreedt tegen het monotheletisme.
Op een goed moment vindt hij de keizer, de patriarch en praktisch de gehele geloofsgemeenschap tegenover zich. Het is onbeschrijflijk hoeveel hij in die strijd heeft moeten verduren. Zo verliest hij door toedoen van de monotheletistische keizer zijn rechterarm en zijn tong, dit om hem het spreken en schrijven te beletten. Als hij toch doorgaat de ketterij te bestrijden wordt Maximus tot tweemaal toe verbannen. Maximus sterft op 13 augustus 662 in Kasteel Schemarium aan de Zwarte Zee in Georgië.

Op latere concilies wordt hij in het gelijk gesteld. Hij geldt als de belangrijkste Griekstalige theoloog uit de 7de eeuw; hij laat een wetenschappelijke weerlegging na van het monotheletisme en negentig theologische werken waaronder antwoorden op moeilijke bijbelpassages, een boek over het geestelijk leven en de navolging van Christus, waaraan is toegevoegd een verzameling uitspraken van kerkvaders. Hij heeft ook een inwijding ('Mystagogie') in de geloofsgeheimen van kerk en liturgie op zijn naam staan.

Gedachtenis viering

Feest 21 januari (Oosterse kerken) en 29 februari.

Afbeelding

maximus2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


De Heilige Maximus Belijder draagt het zwarte habijt van een Griekse monnik. Doorgaans wordt hij oud voorgesteld met een grijze baard.
In de hand houdt hij een half afgerolde schriftrol die verwijst naar zijn geschriften.
Er bestaan ook voorstellingen waarbij hij op de pijnbank ligt.

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctorum, heiligen herkennen, pag. 201 ;
  • Links

  • Maximus de belijder op Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Maximus.