Ludger

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Ludger
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Ludger

Samenstelling van de Germaanse woorden 'liud' = "volk, lieden" en 'gêr' = "speer". De naam betekent dus: "speerstrijder van het volk."

Namen afgeleid van Ludger:


Liudger, Ludger, Ludgerus, Ludiger, Luitger, Luitgar, Lutger, Lutgerus.

Ludger, bisschop van Münster

Als Ludger in het jaar 742 geboren wordt uit Christelijke ouders is dat bijzonder. De uit Zuilen afkomstige ouders: Thiadgrim en Liafburg nemen immers als christenen een uitzonderlijke positie in onder de Friezen.

Noch het werk van Willibrordus, noch het martelaarschap van Bonifatius hebben veel succes gehad op het gebied van de kerstening.
Wat dat betreft kan de rustige aanpak die Ludger (ook wel Liudger of Ludgerus genoemd) in zijn latere leven gebruikt effectiever genoemd worden.

Op jeugdige leeftijd ontmoet Ludger de Heilige Bonifatius en wordt door hem erg geïnspireerd. Zijn vader vertrouwt hem dan toe aan bisschop Gregorius van Utrecht die de leergierige knaap onderricht in geloof en wetenschap.
Al spoedig reist Ludger af naar Engeland en krijgt daar les van Alcuïnus die aan het hoofd staat van een beroemde kloosterschool te York.
Na een jaar studie wordt Ludger tot diaken gewijd en keert terug naar huis. Maar reeds een jaar later neemt hij opnieuw de boot naar Engeland.

Als in Engeland een engels handelsman gedood wordt door een landgenoot van Ludger moet hij het land verlaten. In 773 keert Ludger dan ook terug naar het vaste land. Daar vraagt de nieuwe bisschop van Utrecht Alberic hem om priester te worden, waarop Ludger zijn priesterstudie weer opneemt.

Als wat we nu een stage zouden noemen stuurt Alberic hem naar Deventer om aldaar het verwoeste kerkgebouw van de H. Lebuinus weer op te bouwen. Daarna wordt hij uitgezonden om de Friezen te gaan bekeren. Het is tegen zijn aard om heidense tempels en goden beelden te vernietigen. Maar gehoorzamen doet hij wel.

Op 34 jarige leeftijd wordt Ludger te Keulen tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats als priester is Dokkum. Daar bekeert hij de blinde dichter/zanger Bernlef en geneest hem vervolgens van zijn blindheid.

De Saksen en Friezen onder leiding van Widukind spannen vervolgens samen omdat zij de overheersing door de Franken en hun afgedwongen kerstening zat zijn. Met als gevolg dat ook Ludger op de vlucht gejaagd wordt. Met een paar volgelingen komt hij in Rome terecht. Daar raadpleegt hij Paus Adrianus II en vraagt hem wat hij moet doen.

Waarschijnlijk op diens aanraden gaat Ludger naar het Benedictijnen klooster "Montecassino". Hij draagt er drie en een half jaar het zwarte habijt van de orde, maar doet geen kloostergeloften.

Als Keizer Karel de Grote in 787 de Saksen verslaat en het grote gebied van de Friezen verovert is de weg vrij om de Saksen en Friezen te missioneren. Als Widukind gedoopt wordt klaart de lucht op voor het christelijk geloof.
Ludger keert op aanraden van Karel de Grote terug naar Friesland en krijgt vijf gouwen onder zijn hoede waaronder de huidige provincie Groningen. Als thuisbasis woont hij in Mimigerneford. Deze stad heet later Münster, nadat Ludger er een klooster heeft gesticht.

Geruime tijd werkt Ludger in het grote gebied waar Friezen en Saksen wonen en komt ook op Helgoland. Naar wordt gezegd bezoekt hij zelfs de "woeste" Noormannen in Noord Skandinavië.

Als in 792 de bisschop van Trier komt te overlijden wordt Ludger gevraagd hem op te volgen. Hij voelt zich echter niet geroepen tot het bisschopsambt en prefereert als missionaris naar West Falen en Hannover te werken.

Beter dan de gehate Franken krijgt Ludger als geboren Fries toegang toe de verwante Saksen. Hij heeft geen gewapende soldaten in zijn gevolg maar slechts het kruis en veel boeken die hij al vanaf zijn studietijd in Engeland als trouwe vrienden met zich draagt.
Vele jaren werkt hij met grote ijver, sticht kerken en een beroemd klooster in Werden bij Keulen aan de Ruhr.

In 804 kan hij niet langer de aandrang weerstaan die op hem wordt uitgeoefend om bisschop te worden. Als bischop van Münster bouwt hij aldaar een aan de Heilige Apostel Paulus toegewijde kathedraal en een seminarie om priesters op te leiden.

Naast een vrij uitvoerige levensbeschrijving is een leuke legende bekend:
Een Friese boer heeft veel last van trekkende ganzen die zijn weiland kaal vreten. De man vraagt Ludger om hulp. Deze geeft hem opdracht de ganzen in een schuur te verzamelen. Tot verbazing van de boer gaan de ganzen hem gehoorzaam achterna en komen zo in de stal terecht. Dan verschijnt Ludger en spreekt de ganzen vermanend toe. Tot groot genoegen van de agrariër vetrekken de ganzen en laten voortaan zijn weiland ongemoeid.

Op 65 jarige leeftijd komt er een einde aan het arbeidzame leven van deze apostel van Friezen en Saksen. Op Passiezondag van het jaar 809 houdt hij zijn laatste preek en voorspelt daarin de volgende nacht te zullen sterven. Aldus gebeurt inderdaad.
Zijn stoffelijk overschot wordt een maand lang in ongeschonden staat in een kapel van de kathedraal van Münster bewaard en vervolgens in zijn geliefde klooster te Werden ter aarde besteld.

Gedachtenis viering

26 maart is de gedachtenis viering van de Friese Heilige.

Martyrologium Romanum:

Séptimo Kaléndas Aprílis:
Eódem die sancti Ludgéri, Epíscopi Monasteriénsis, qui Saxónibus Evangélium prædicávit.

In het Nederlands:
26 maart:
Op dezelfde dag (26 maart) Sint Ludger, bisschop van Münster, die de Blijde boodschap verkondigde aan de Saksen.

Afbeelding

ludger2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesAfbeelding in de parochiekerk te Balk (Fryslân)    Liudger wordt gewijd tot bisschop van Münster


Reliekschrijn van Ludger    Ludger geneest de blinde dichter Bernlef


Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter L)


Patroonnaamkaart vanEgino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter L)

De Heilige Ludger wordt meestal afgebeeld in bisschoppelijke kleren met staf, mijter en mantel. Op zijn arm draagt hij een kerkmodel omdat hij veel kerken gesticht heeft.
Heel dikwijls vergezellen hem de ganzen die hij eens de les geleerd zou hebben.
Maar ook Ludger als Benedictijner abt komt voor als afbeelding.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 54;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 85;
  • Ludo Jongen: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 51.
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Ludger.