Jesse

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Jesse
Klik hier voor gratis telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Jesse

De naam Jesse (in veel bijbelvertalingen Isaï) komt uit het Hebreeuws: 'Yishay' en kan betekenen "man" maar ook "geschenk". De vader van Koning David uit het oude testament, droeg de naam Jesse.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Jesse:
Jesse (Fries).

Vrouwennamen afgeleid van Jesse:
Jeska, Jeske (Fries), Jessamy (+ Amy=geliefde).

Jesse vader van koning David (ca 1050 vóór Christus.)

Jesse, ook wel Isaï genoemd, is de vader van koning David, en volgens Matteüs 1, 1 een rechtstreekse voorvader van Jezus.

Jesse woonde te Bethlehem. Vandaar dat Jozef, volgens het evangelie, samen met Maria vanuit Nazareth, naar Bethlehem gaan vlak vóór Jezus' geboorte. Ze moeten dan immers in het kader van een volkstelling naar de plaats waar de familie van Jozef oorspronkelijk vandaan komt.

Jesse heeft acht zonen van wie koning David de jongste is.

1 Samuel 16,1-13

David door Samuel gezalfd. Als de profeet Samuël aan Jesse komt vertellen dat één van zijn zonen door God uitverkoren is om tot koning gezalfd te worden over heel Israël, stelt Jesse één voor één zijn zeven zeer potige zonen aan de profeet voor. Dat zijn kerels waarmee je voor de dag kunt komen; met een gestalte, een toekomstige koning waardig. Maar geen van hen blijkt de aangewezen man.
Tenslotte vraagt Samuël of ze dit al zijn zonen zijn. Achteloos antwoordt Jesse dat de jongste van het stel, David, ergens op het land verblijft bij de schapen.
'Ga hem halen. Zolang hij niet hier is, kan het feest van de zalving niet doorgaan.'
David is op dat moment nog heel jong, hij heeft nog geen baard en zijn haar is rossig en krullerig. Samuël verklaart: "Op hem heeft Jahweh zijn keus laten vallen". Wel de laatste op wie men zou rekenen overigens.
Over David giet profeet Samuël de kostbare koningszalf uit.

1 Samuel 16,14-23

David vrolijkt Saul op. Op een dag stuurt Saul (die last heeft van neerslachtige buien) boden naar Jesse met het verzoek: "Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt."
Jesse geeft zijn zoon David een ezel beladen met brood alsmede een zak wijn en een geitenbokje mee voor Saul. Zo komt David bij Saul in dienst.
Saul raakt zeer op hem gesteld en benoemt hem tot zijn wapendrager. Aan Jesse laat hij vragen: 'Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?' En steeds wanneer de geest van God Saul overmant, neemt David zijn lier en tokkelt op de snaren. Dat lucht Saul op en het doet hem goed: de kwade geest laat hem dan voor even met rust.
Toch gaat David regelmatig naar huis in Bethlehem om de schapen van zijn vader Jesse te hoeden.

1 Samuel 17,1-18,5

David verslaat Goliat Enige tijd na de zalving van de kleine David breekt er oorlog uit met het buurvolk, de Filistijnen. Die zijn veel sterker dan de Israëlieten. Alle jongens worden onder de wapenen geroepen. Ook de drie oudste zoons van Jesse. David is nog te klein.
Op een dag stuurt vader Jesse zijn jongste zoon toch naar het slagveld om zijn broers voedsel te brengen.
Daar doet David wat niemand van het leger aandurft, ook zijn broers niet. Hij neemt de uitdaging aan van de reus Goliath voor een persoonlijk duel. En met zijn slinger doodt David de Filistijnse reus Goliath.

Boom van Jesse

In de veel afgebeelde 'Boom van Jesse' worden meerdere Bijbelteksten bijeengebracht. Zoals bekend begint Mattheüs zijn evangelie met een stamboom van Jezus: deze gaat via David naar Abraham terug (Matteüs 1, 1).
Ook de evangelist Lukas heeft zo'n geslachtslijst: deze loopt via David en Abraham zelfs terug tot Adam, zoon van God (Lukas 3, 23-38). Beide lijsten vermelden Davids vader Jesse. Maar geen van beiden laat Jezus' stamboom bij hem beginnen, zoals genoemde afbeeldingen uitdrukkelijk wel doen.
Waar komt het idee vandaan dat Jezus' stamboom wortelt in Jesse? Daarvoor moeten wij bij de profeet Jesaja zijn: "Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse, een telg ontbloeit aan zijn wortel. De geest van Jahweh rust op Hem" (Jesaja 11, 1-2). Deze tekst is vanouds toegepast op Jezus.

Gedachtenis viering

Is op 4 november en 29 december.

Afbeelding

Jesse
Klik hier voor gratis telpatroon 32 x 24 kruisjes

Isaï of Jesse wordt voornamelijk afgebeeld als de reeds beschreven "Boom van Jesse".De boom van Jesse door Geertgen tot Sint-Jans
(ca. 1465 - ca. 1495)
De afstamming van Jezus wordt hier voorgesteld als een echte boom. Jesse ligt op de grond te slapen. Op de twijgen of takken zitten de twaalf koningen van Juda, allemaal gekleed in kleurrijke middeleeuwse kledij. Onderaan zit koning David. Hij speelt harp, zo vertelt de bijbel, vandaar dat hij altijd met een harp wordt afgebeeld. Verder zien we de koningen Salomo, Salomo verwekte Rechabeam (met sjerpen vol rozen, verwijzend naar de rozenkrans), Abia, Asaf, Josafat, Joram, Uzzia, Jotam, Achaz, Hizkia, en Manasse. Helemaal bovenin zit Maria met het kindje Jezus op haar schoot. De non links was de opdrachtgeefster. Zij was eeuwenlang onzichtbaar: bij een restauratie in 1930 kwam ze letterlijk achter een muurtje tevoorschijn. De man achter de non is waarschijnlijk Jesaja, maar onduidelijk is waarom hij een pelgrimstas draagt. Het geheel is geplaatst in een gesloten hof, een hortus conclusus, verwijzend naar het klooster, hetgeen een verwijzing is naar de maagdelijke status van Maria.

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter J)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sancti,nog meer heiligen herkennen, pag. 38 ;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie Jesse.