Theresia van Avila

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

theresiaavila
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Theresia

Het Griekse woord 'Θερος' (Theros) betekent: "warmte, zomer." Maar 'θηραειν' (Thèraein) betekent: "jagen". De naam kan dus zowel "Jaagster" als "De Zomerse" betekenen.
Maar ook is mogelijk: "Bewoonster van het eiland Theros" of "Inwoonster van Therasia".

Namen

Voor namen afgeleid van Theresia zie Theresia.

Theresia van Avila (1515-1582)

Hervormster van de kloosterorde Karmel. Moeder van de ongeschoeide Karmelietessen. Of ook "Mater spiritualium" (moeder van spiritualiteit) zoals wordt aangeduid onder haar beeltenis in het Vaticaan te Rome. In 1970, ontvingen zij en Cathariana van Siëna als eerste vrouwen de titel van kerkleraar.

"Teresa de Cepeda y Ahumada", zoals haar officiële naam luidt, wordt geboren op 28 maart van het jaar 1515 als dochter van Alonso Sánchez de Cepeda en Beatriz Dávila Ahumada, te Avila, in Spanje.
Zij komt uit een gezin met 12 kinderen. Drie uit het eerste huwelijk van Don Alonso en negen uit het tweede huwelijk, Theresia komt uit dit tweede huwelijk. In haar autobiografie schrijft zij: "Al mijn broers en zusters lijken in deugd op mijn goede ouders, behalve ik."

Als kind zijn Theresia en haar broer Rodrigo gek op het lezen van heiligenlevens. Daardoor raken ze overtuigd van een zalig voortbestaan na de dood, vooral als ze leven zoals een oom hen dat heeft voorgedaan. Daarom gaan ze op pad naar landen waar de mohammedaanse godsdienst prominent aanwezig is en verklaren zij zich tot volgelingen van Christus. Zo hopen zij als martelaren van het geloof te zullen sterven. Maar tot hun verdriet ontmoeten ze onderweg de oom die ze terugstuurt naar huis.

Dan besluiten ze in huis een geheim kapelletje te maken waar ze ongestoord kunnen bidden.
Als ze nog maar 14 jaar oud is sterft de moeder van Theresia.
Ze schrijft dan in haar autobiografie dat ze door dit verlies zo verdrietig is dat ze onder tranen aan de Heilige Maagd Maria vraagt haar als dochter op te nemen en ze belooft voorbeeldig te gaan leven. Ze is in die tijd namelijk verslaafd geraakt aan het lezen van romannetjes en daardoor aangedreven is ze zich koket gaan gedragen. Toch heeft dit haar slechts desillusies gegeven.
Haar vader merkt de verandering in het leven van zijn dochter en laat haar studeren bij de zusters Augustinessen van Avila. Helaas wordt ze daar na anderhalf jaar ziek en keert ze naar huis terug.

Dan ontstaat bij haar het verlangen om in een klooster in te treden.
Als ze haar vader toestemming vraagt in te treden krijgt zij als antwoord: "Ik vind het prima, maar na mijn dood." Omdat ze bang is dat dan haar behoefte religieus te worden zal zijn bekoeld, vlucht ze van huis weg.

In haar dagboek schrijft ze dat ze op de dag van haar heimelijke vertrek verschrikkelijk angstig was. Ze vindt dat daaruit blijkt dat haar liefde tot God op die dag nog niet groot genoeg was om haar vrienden en haar vader te kunnen verlaten.

Toch besluit ze in het klooster te Avila te blijven. Als haar vader ziet hoe standvastig ze is, houdt hij haar niet langer tegen. Ze is dan 20 jaar oud. Een jaar later legt ze de drie geloften af van reinheid, armoede en gehoorzaamheid. En treedt daarmee voor goed in het klooster van de zusters Karmelietessen.

Kort daarna wordt ze ernstig ziek. Tijdens haar ziekte leest ze "Het spirituele alfabet" van pater Franciscus Osuna en dit brengt een grote verandering in haar leven teweeg. Ze ervaart het boekje als een geestelijk leidsman die haar gedurende haar hele leven zal blijven onderrichten en bijstaan bij het bidden en mediteren.

Gedurende haar ziekte bidt ze tot de Heilige Jozef om genezing te verkrijgen en ook die devotie zal haar hele leven een grote plaats innemen.

Theresia is een sympathieke persoonlijkheid, altijd blij en opgewekt, waardoor ze bij iedereen geliefd is.

In de Spaanse kloosters bestaat in haar tijd de gewoonte om veel tijd door te brengen in de ontmoetingszaal met allerlei bezoekers. Dit is Theresia een doorn in het oog omdat het haar afhoudt van het gebed en stoort in de concentratie tijdens de meditatie. Biddend voor een kruisbeeld waar veel bloed uit de wonden stroomt vraagt ze een Christus: "Heer, wie heeft U zo doen bloeden?" Het kruisbeeld antwoordt: "Het zijn de vele gesprekken in de ontmoetingszaal die mij dit aandoen!"
Hierdoor aangespoord houdt Theresia op met de nutteloze gesprekken en maakt zij een einde aan losse vriendschappen met mensen die haar niet verder brengen op de weg naar toewijding aan haar Heer en Meester.

Twee zaken helpen haar enorm op de weg naar heiligheid: het luisteren naar de dikwijls lange en slaapverwekkende preken en haar grote verering voor de heiligen. Naast de Heilige Maagd Maria en Sint Jozef heeft ze veel verering tot Maria Magdalena en zij probeert deze vrouw, die zo veel van Jezus hield, na te volgen en ook de heilige Augustinus. Van deze heilige leest zij veel in zijn bekende boek "de Belijdenissen" en dat doet haar goed.

Als door 'leegheid van geest' het gebed afstotend wordt en de vijand van de ziel haar afraadt te bidden en te mediteren omdat dat alles slechts tot verveling leidt, zegt haar biechtvader dat het nalaten van het gebed en de meditatie haar zonder twijfel in de handen van de duivel zal brengen. Een pater Jezuïet raadt haar aan om als geestelijk leidsman de Heilige Geest te nemen die haar zal leren met groter liefde en ijver te bidden. Voortaan leest ze dagelijks de Pinkster hymne "Veni Creator Spiritus" (Kom Heilige Geest). Naar haar eigen zeggen brengt De Heilige Geest de ziel in één uur verder op de weg naar heiligheid dan in maanden en jaren op eigen kracht mogelijk is.

De Heilige Geest verleent haar hemelse visioenen. Aanvankelijk schrikt zij daarvan, omdat ze uit ervaring weet dat veel vrouwen door visioenen in de handen van de duivel zijn gevallen. Maar een priester die haar goed begrijpt kan haar geruststellen. Hij overtuigt Theresia dat de visioenen van goddelijke oorsprong zijn.

De Geest beveelt haar, tijdens een van de visioenen, niet te veel te praten met de mensen maar veel contact te zoeken met de "bovennatuur". Tijdens sommige van haar extases (een extase is een staat van concentratie en meditatie die zo diep is dat de zintuigen hun werk niet meer doen en men bovennatuurlijke visioenen ervaart) zweeft ze een meter boven de grond (dit wordt levitatie genoemd). En elk visioen doet in haar het verlangen naar de hemel groter worden. "Sindsdien," zegt ze "raakte ik de angst voor de dood geheel kwijt." En ze dicht: "Tan alta vida espero que muero porque no muero" (Ik verwacht een leven dat zo verheven is dat ik wil sterven omdat ik niet dood zal gaan).

Theresia wil dat de haar verleende gunsten geheim blijven voor haar omgeving. Ondanks dat gaat de mare van haar mystieke uitverkiezing spoedig rond door de gehele stad. Maar zoals dat gaat er zijn mensen die haar gek verklaren en anderen verwijten haar schijnheiligheid, hoogmoed en verwaandheid.

De Heilige Petrus Alcantara (een grote heilige in haar tijd) verklaart na een uitvoerig gesprek met de beroemd geworden karmelietes, dat het de Heilige Geest is die haar leidsman is.

Omdat de inquisitie in de jaren van haar mystieke ervaringen alle boeken over mystiek verbiedt, kan Theresia daar geen gebruik meer van maken om er in te studeren. Tijdens een visioen hoort ze Christus de kalmerende woorden spreken: "Vrees niet mijn dochter, Ik zal je een goddelijk boek tonen."

Weinig later op een dag in het jaar 1560 heeft Theresia een zeer bijzonder visioen. Een engel die zich aan haar linkerzijde bevindt drijft een vlammende pijl in haar hart. Dit wordt "transverberatie" genoemd, een voorrecht voorbehouden aan weinig mystici. Volgens Theresia's eigen getuigenis ervaart haar ziel daardoor de grootst mogelijke liefde tot God.

Er is vanaf dat moment voor de Heilige maar één reden om te leven: aan God door woorden en werken, lijden en gedachten tonen dat zij Hem bemint met hart en ziel. En daarbij anderen helpen Hem op dezelfde manier te beminnen.

Later wordt bij autopsie van haar dode lichaam in het hart een zeer groot litteken aangetroffen.

In de zestiende eeuw zijn veel Spaanse kloosters hun oude vurigheid verloren. De kloostergemeenschappen zijn uitgegroeid met zoveel kloosterlingen dat de slapte bijna vanzelf binnensluipt. Zo telt het convent van Avila 140 religieuzen waardoor Theresia kan zeggen: "Uit ervaring weet ik wat een huis vol vrouwen betekent. God behoede mij voor zo'n ramp."

Op een dag zegt een nichtje tegen de Heilige: "Het zou goed zijn een gemeenschap te stichten waarbij ieder huis slechts enkele zusters herbergt." Theresia beschouwt dit idee als komend vanuit de hemel en zij sticht een nieuw convent met slechts enkele vurige zusters. Een rijke weduwe verschaft haar het geld om deze gemeenschap te stichten. De Heilige Petrus Alcantara, De Heilige Lodewijk van Beltran en de bisschop van de stad steunen het idee. En de Provinciaal overste van de Karmelietessen geeft de toestemming.

Zonder twijfel wordt het streven met algemeen misnoegen ontvangen, zodat de overste de toestemming moet intrekken. Maar Theresia is niet zo gauw van haar stuk gebracht met enkele trouwe volgelingen gaat ze naar het paleis van koning Filips II en deze is zeer ingenomen door haar persoonlijkheid en haar schitterende ideeën. Hij gelast dat ze niet vervolgd mag worden. En zo ontstaan in Spanje negen nieuwe conventen van "ongeschoeide Karmelietessen "met weinig arme zusters in elk huis, maar wel zusters die vurig zijn in het streven naar de eigen volmaaktheid en die van de anderen.

Samen met de Heilige Johannes van het Kruis, sticht ze ook verschillende mannenkloosters van "ongeschoeide Karmelieten".

In opdracht van haar oversten schrijft Theresia verschillende beroemd geworden werken. Waaronder de meest bekende:

 • Haar autobiografie onder de titel: "El libro de la vida" (Het boek van het leven).
 • Verder "El libro de las Moradas" (het boek van de woningen)ook genoemd "Castillo interior" (de Innerlijk Burcht), dit is een zeer belangrijk werk als men een mystiek leven wil leiden.
 • En "Las fundaciones" (de stichtingen) beschrijft de stichting van haar gemeenschappen.
 • Ook onder de titel "Cartas"(Gewetens brieven) geeft ze veel prijs van zichzelf.

 • Deze boeken schrijft ze in een tijd dat ze gebukt gaat onder hevige hoofdpijn. Toch beschrijft ze met een uitzonderlijke duidelijkheid haar geestelijke ervaringen. Nog altijd nemen haar boeken een belangrijke plaats in in de Spaanse literatuur. En tot op vandaag wordt zij beschouwd als één van de meest gezaghebbende auteurs op het gebied van de mystieke ervaring. Haar boeken zijn al in vele talen vertaald (zelfs het Arabisch!).

  De Heilige Theresia van Avila sterft op 4 oktober van het jaar 1582 en haar medezusters begraven haar lichaam de volgende dag op 15 oktober. Hoe dat komt? Wel de paus voegde in dat jaar op 5 oktober 10 dagen toe aan de kalender om een rekenfout uit het verleden te herstellen.

  In 1970 is Theresia door de paus uitgeroepen tot kerklerares.

  Patroonheilige

  Theresia is patrones van de Karmelietessen en van de christelijke schrijvers.
  Zij wordt ook aangeroepen tegen hoofdpijn en hartklachten (vanwege de pijl door het hart)

  Verplichte gedachtenis viering

  Op 15 oktober viert de kerk haar gedachtenis.
  In Spanje is het een feestdag.
  In de orde van de ongeschoeide karmelieten wordt op deze dag een hoogfeest gevierd.
  Ook de karmelieten vieren dan een feestdag

  Martyrologium Romanum:

  Albæ, in Hispánia, sanctæ Terésiæ Vírginis, quæ Fratrum ac Sorórum Ordinis Carmelitárum arctióris observántiæ mater éxstitit et magístra.

  In het Nederlands:
  Te Avila in Spanje, De heilige maagd Theresia, moeder en geestelijk leidster van de broeders en zusters Karmelieten van de strenge observantie.

  Afbeelding

  theresiaavila
  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


  Theresia van Avila wordt bijna altijd afgebeeld in het habijt van de orde. Bruine pij, bruin scapulier, witte halssluier, zwarte bovensluier en witte mantel.
  Als attributen: boek, ganzenveer, duif, pijl.
  Soms is de Engel die haar hart doorboort bij haar, of ook het kruis dat tot haar spreekt.


  Teresa's handschrift.
  'Nada te turbe...' ("Laat je door niets in verwarring brengen").
  'Solo dios basta'("God alleen voldoet").

  Bronzen plaquette van Egino Weinert
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter T)


  Patroonnaamkaart vanEgino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter T)

  Literatuur

 • Innerlijke burcht en gewetensbrieven Theresia van Avila
  ISBN: 9789070092986
  Uitgever: Carmelitana Gent

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 148;
 • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 73;
 • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 429.
 • Links

 • Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Theresia van Avila.
 • Veel over de Orde van de Karmel in Vlaanderen.
 • Een Taizé lied "Nada te Turbe" . De tekst is van Theresia van Avila.
 • Voor wie de Spaanse taal machtig is geeft deze site veel informatie.