Nathan profeet

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Nathan
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Nathan

De naam Nathan is een verkorte vorm van de Hebreeuwse naam Jonathan. De Hebreeuwse naam betekent: "Geschenk van God"

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Nathan :
Jonatan, Jonathan, Jonathon, Natan, Natã, Nathan, Nathán , Nathàn, Nathân, Nathanaël (Frans), Nathaniël, Nathen.

Vrouwennamen afgeleid van Nathan:
Natania, Natascha (Slavisch), Natasha (Slavisch), Natasja, Nathanaëlle (Frans), Nathanie.

Nathan, profeet

We komen Nathan voor het eerst tegen in het oude testamen als David een tempel wil bouwen voor Jahweh.

Als Koning David zijn intrek heeft genomen in zijn paleis en Jahwe gezorgd heeft dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust laten, zegt hij tot de profeet Nathan: "Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!"
Nathan antwoordt de koning: "Doe gerust wat u van plan bent; Jahwe staat u bij."
Maar diezelfde nacht nog wordt het woord van Jahwe gericht tot Nathan: Zeg aan mijn dienaar David: "Zo spreekt Jahwe: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de tijd dat Ik de Israëlieten uit Egypte geleid heb tot vandaag toe; steeds ben Ik meegetrokken in een tent, waar Ik in verbleef. Zolang Ik met de Israëlieten meetrok heb ik nooit aan iemand gevraagd: Waarom bouwt gij Mij niet een huis van cederhout?
Zeg daarom aan mijn dienaar David: Zo spreekt Jahwe van de legerscharen: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mij volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde.
Als uw dagen voleind zijn en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de nazaat die gij verwekt hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd in stand houden."
(Vgl. 2 Samuël 7, 1 - 17)

In het oude testament treedt de profeet Nathan opnieuw op als David. zijn buurman Uria uit de weg heeft laten ruimen, hij komt dan op voor de wet van Israël's God.

In de tijd dat koningen te velde trekken, staat koning David op een avond op het dak van zijn paleis. In de tuin bij de buren neemt juist Bathseba een bad. Zij is zeer mooi. David laat zich bij haar ontbieden en brengt met haar de nacht door.

Na enkele weken laat de vrouw zeggen dat zij zwanger is. Dit wil de vorst verdoezelen, dus laat hij haar man Uria, die in het leger meevecht, op verlof komen. Hij informeert naar de strijd die ze te voeren hebben en biedt hem een paar dagen vakantie aan. Maar een soldaat is in dienst van zijn vorst. Uria gaat niet naar huis, maar blijft slapen op de drempel van het paleis.
David beseft dat hij op die manier de man er niet toe kan bewegen bij zijn vrouw thuis te gaan slapen. David nodigt hem uit om aan zijn tafel te eten en te drinken hij voert hem dronken. Maar zelfs dan blijft Uria trouw aan de dienst van zijn vorst en slaapt die nacht op de drempel van het paleis.

De volgende morgen schrijft David een brief aan de legerleider Joab, die hij door Uria laat overbrengen. In die brief schrijft hij het volgende: "Zet Uria, de bezorger van deze brief, vooraan in de strijd, waar het hevigst gevochten wordt, en trek u dan achter hem terug, zodat hij wordt getroffen en sneuvelt." Dat gebeurt.

Als Bathseba, de vrouw van Uria, verneemt dat haar man dood is, houdt zij de rouwklacht over haar echtgenoot. Maar als de rouw voorbij is, laat David haar halen en neemt haar op in zijn huis. Zij wordt zijn vrouw en schenkt hem een zoon. Maar wat David gedaan heeft mishaagt aan Jahwe.
(vgl. 2 Samuël 11)

Dan zendt Jahwe Nathan naar David. De profeet treedt bij de koning binnen en spreekt tot hem: "Twee mannen, een rijke en een arme, woonden in dezelfde stad. De rijke bezat heel veel schapen en runderen, de arme maar een enkel lammetje, dat hij gekocht had. Hij had het in leven kunnen houden en het was bij hem opgegroeid, tussen zijn kinderen; het dier at van zijn bord, het dronk uit zijn beker en het sliep op zijn schoot; het was net zijn dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen, een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en dat klaar te maken voor de reiziger die bij hem was gekomen. Hij pakte het lam van de arme en maakte dat klaar voor zijn gast."
David is diep verontwaardigd over die man en hij zegt tot Nathan: "Zowaar Jahwe leeft: de man die dat gedaan heeft verdient de dood. En het lam moet hij vierdubbel vergoeden, omdat hij er niet voor is teruggeschrokken zo iets ergs te doen."
Nathan antwoord daarop:"die man bent U zelf..."
Dan erkent David zijn fout en zegt tot Nathan: "Ik heb tegen Jahwe gezondigd."
Nathan antwoordt: "Dan heeft Jahwe u deze zonde vergeven: u zult niet sterven. Maar omdat u door deze daad de vijanden van Jahwe reden tot lasteren heeft gegeven, zal wel het kind dat u geboren is moeten sterven."

Daarop gaat Natan naar huis en Jahwe slaat het kind dat de vrouw van Uria aan David geschonken heeft, met een zware ziekte. Op de zevende dag sterft het kind.
(vgl. 2 Samuël 12,01-14)

Nathan is het ook die Salomo zijn opleiding en vorming geeft. (Vgl. 2 Samuël 12,25)

Gedachtenis viering

Feest 7 maart en 29 december.

Patroonheilige

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Links

  • Geciteerde bron: Heiligen Net
  • Johan Persyn