Norbertus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Norbertus

Samenstelling van de Germaanse woorden 'north' ="Noord" en 'berth' = "stralend, schitterend". Dus de betekenis van de naam is: "Schitterende man uit het Noorden".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Norbertus:
Bert, Berthold, Bertie, Bertil (Zweeds), Norbert, Norbertus.

Vrouwennamen afgeleid van Norbertus:
Berta, Bertha (Duits), Berthe (Frans), Bethilde, Bertie, Bertine, Bertje, (alle deze namen kunnen echter ook van een andere naam met "bert" afstammen, b.v. Adelbert of Lambert enz.).

Norbertus van Xanten (ook van Gennep of van Maagdenburg)

Norbertus wordt rond 1082 geboren als heer van Gennep. Hij begint zijn kerkelijke loopbaan als diaken en kanunnik, verbonden aan het kapittel van de St-Victorskerk in het Duitse Xanten.
Hij is bepaald geen voorbeeld van deugdelijkheid. Als hij, te paard, op weg is naar een erotisch getinte ontmoeting, ontsnapt hij tijdens een zwaar onweer op het nippertje aan de dood, als de bolbliksem vlak voor zijn paard in de grond slaat.
Deze belevenis wordt door zijn levensbeschrijver beschreven met dezelfde woorden als de bijbel gebruikt bij de beschrijving van de bekering van Saulus op weg naar Damascus. Ook Norbertus komt totaal tot inkeer en wordt kluizenaar. Hij doet afstand van zijn bezittingen, verworven uit zijn kerkelijke ambten en deelt alles uit aan de armen.

Norbertus trekt blootsvoets het land door als boeteprediker en vredestichter.
In Laon probeert hij de kanunniken te bewegen tot een boetvaardiger en strenger levenswijze, maar zonder succes. Nu vestigt hij zich in het dal van Prémontré bij Coucy en sticht hier in 1120 de nieuwe orde van de Premonstratenzer monniken, ook wel Norbertijnen genoemd, of naar de kleur van hun habijt 'Witheren'.

In 1124 vinden we Norbertus in Antwerpen, waar hij met name de ketterij van sekteleider Tanchelm (of Tanchelijn) bestrijdt, die in Vlaanderen, Zeeland en Brabant groot succes heeft met zijn prediking. De twistgesprekken spitsten zich vooral toe op de leer van de eucharistie en de hiërarchie.

In 1126 wordt Norbertus aartsbisschop van Maagdenburg en twee jaar later draagt hij de leiding van de nieuwe orde over aan zijn leerling Hugo van Fosses.

Norbertus vergezelt in 1131 koning Lotharius III naar Rome. Deze was te hulp geroepen door Innocentius II, die een jaar tevoren tot paus was gekozen. Maar omdat zijn keuze formeel niet in orde was geweest, hadden tegenstanders Anacletus II als paus naar voren geschoven. Deze had zijn "onrechtmatige" tegenstrever uit Italië weten te verdrijven.
Vanuit Frankrijk roept Innocentius de hulp in van Lotharius. Deze verdrijft Anacletus en zet Innocentius terug op de pauselijke zetel. Als dank kroont de paus Lotharius op 4 juni van dat jaar tot keizer.

Norbertus sterft op 6 juni 1134 te Maagdenburg in Duitsland.

Patroonheilige

Norbertus is de schutspatroon van de vroedvrouwen en wordt aangeroepen voor een voorspoedige bevalling.

Gedachtenis viering

De gedachtenisviering van Norbertus valt op 6 juni.
Op 7 mei herdenkt men de overbrenging van zijn relieken; en op 11 juli zegepraal over Tanchelijn.

Martyrologium Romanum

Die 6 Junii. Octavo Idus Junii.
Magdeburgi sancti Norberti, ejusdem civitatis Episcopi et Confessoris, qui Fundator exstitit Ordinis Praemonstratensis.

Romeins Martelaarsboek

6 juni
Te Maagdenburg de heilige Norbertus, bisschop en belijder uit dezelfde stad, die stichter was van de orde van de Premonstratenzers.

Afbeelding

norbertus2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Norbertus wordt afgebeeld als bisschop (staf, mijter en tabberd) ; vaak vinden we aan of onder zijn voeten de verslagen ketter Tanchelm; tevens draagt hij dan een kelk, ciborie of monstrans (vanwege zijn strijdgesprekken met Tanchelm over de eucharistie).
Maar ook wordt Norbertus dikwijls afgebeeld als lid of abt van de door hem gestichte orde der Norbertijnen, Witheren of Premonstratenzen, geheel in het wit met dito schoudermantel en bonnet. Wel heeft hij om de hals dikwijls een pallium, soms in de hand de dubbele kruisstaf terwijl een engeltje de bisschoppelijke mijter draagt.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 84;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 99;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 342.
  • Links

  • Heiligen nethref=http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/06/06-06-1134-norbertus.php  • Bronzen plaquette van Egino Weinert
    (doorklikken "Namenspatronale" en letter N)

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Norbertus.