Heilig Hart van Jezus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Heilig Hart van Jezus

Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde.
De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial.
Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat ze een goed hart of - juist omgekeerd - een hart van steen hebben.
Van Jezus van Nazareth weten we dat Hij grote liefde heeft voor allen, maar met name voor de armen en zieken. Uit zijn binnenste vloeien 'stromen van levend water' Johannes 7:38 en als een soldaat een lans in zijn zijde steekt, kwomt daar bloed en water Johannes 19:34 uit, in later tijden uitgelegd als tekenen van genade en sacramenten.
Het Heilig Hart van Jezus werd het symbool van zijn allesomvattende liefde. Op de eerste vrijdag van iedere maand en heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren wordt het Heilig Hart in de R.K. kerk vereerd.
Het zijn dagen waarop dank wordt gezegd voor de grote liefde die Christus getoond heeft.

Heilig Hart feest

Naast de eerste Vrijdag van elke maand, wordt het Heilig Hartfeest gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren.

Intronisatie

Begin vorige eeuw werd het Heilig Hartbeeld op plechtige wijze "geïntroniseerd" waneer een katholiek gezin een nieuw huis betrok. Het gezin toonde op die wijze dat de liefde van Jezus de boventoon in hun huis voerde.
Na de zegening van het beeld door de priester werd gezamenlijk het geloof beleden door het opzeggen van de twaalf artikelen van het geloof. Vervolgens werd de acte van toewijding gelezen met de volgende woorden:

Allerheiligst Hart van Jezus, vandaag komen wij U zonder enig voorbehoud als Koning uitroepen over ons huisgezin.
Zo willen wij van harte voldoen aan uw vurig verlangen, dat Gij aan de Heilige Maria Margaretha Alacoque hebt bekend gemaakt, om over de christelijke huisgezinnen in liefde te heersen.
Wij beloven U voortaan te leven volgens uw leer en voorbeeld, levend uit uw woord: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken." Wij beloven U ons gezin te beveiligen tegen de geest van de wereld, die Gij hebt veroordeeld. Maar vooral willen wij ons in ons gezin steeds meer toeleggen op een deugdzaam leven, om zo deel te hebben aan de vrede die Gij reeds hier op aarde hebt toegezegd aan de gezinnen die U zijn toegewijd.
Gij zult Koning zijn over ons verstand door ons eenvoudig geloof in U en uw Kerk; over onze harten door onze algehele, vurige liefde voor U. De kracht hiervoor zullen wij vinden in een veelvuldige heilige communie. Hart van onze Verlosser, leef in ons midden als Hoofd van heel ons huwelijks- en gezinsleven. Zegen onze geestelijke en tijdelijke ondernemingen. Verdrijf onze zorgen. Heilig onze vreugden en wil ons leed verzachten.
Goddelijk Hart wij willen zó leven op aarde, dat ons hart gericht staat op de hemel.
Als een van ons in menselijke zwakheid U mocht bedroeven, breng hem dan in herinnering, dat uw Hart vol goedheid en liefde is, geduldig en rijk aan barmhartigheid voor de rouwmoedige zondaar.
Help ons uw opdracht te vervullen: dat wij na dit leven allen tezamen weer verenigd in grote dankbaarheid uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Dit zal ook onze troost zijn bij ieder leed in ons gezin, bij ziekte en in rouw.
Help ons dan, goede Jezus, ons in kinderlijke liefde te onderwerpen aan de heilige wil van uw en onze Vader. Wij smeken het onbevlekt hart van Maria, wij smeken de glorierijke heilige Jozef dat zij U deze toewijding opdragen en er ons aan doen denken iedere dag van ons leven.
Leve het Hart van Jezus in onze harten als Koning van ons huisgezin.

Als afsluiting van dit huiselijk ritueel werd er samen met de priester gebeden.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Klik hier Voor een gratis Telpatroon in kleur

Het Heilig Hart van Jezus wordt meestal afgebeeld in een wit lang gewaad met een ruim gedrapeerde mantel die de plaats van het hart vrij laat. Het hart zelf wordt zichtbaar gemaakt, dikwijls brandend en voorzien van de wonde die Jezus aan het kruis opliep toen een lans zijn zijde doorboorde. Dit toonde aan dat hij overleden was. Meestal zien we de doornenkroon rond het hart. Ook de kruiswonden aan handen en voeten zijn zichtbaar.
Het Heilig Hart van Jezus zien we dikwijls samen met een afbeelding van het Heilig Hart van Moeder Maria.

Links

 • Heiligen Net vertelt meer over Maria Margaretha Alacoque
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over het Heilig Hart van Jezus.
 • Plaatjes gekoppeld aan gebeden.
 • Litanie van het Heilig Hart.
 • Scapuliermedaille

  Begin vorige eeuw droegen veel kinderen (maar ook volwassenen) een scapuliermedaille.
  Het is de algemene benaming voor de devotiemedaille die door leken op de onderkleding gespeld, werd gedragen. De scapuliermedaille verving het scapulier, het kledingstuk dat bestaat uit een lange strook stof die aan voor- en achterzijde tot aan de grond afhangt en gedragen wordt door kloosterlingen. In verkleinde vorm - twee lapjes stof verbonden met twee lintjes over de schouwers - werd het gedragen door leken. Oorspronkelijk vertegenwoordigde de scapuliermedaille de verbondenheid met een orde, later werden ze gedragen als een soort voortdurend gebed om bescherming.
  Meest gebruikelijk was de devotiemedaille van de Karmelieten. Aan de ene kant was er een afbeelding van Maria van de berg Karmel, aan de andere zijde een afbeelding van het heilig hart van Jezus.
  Maar ook Maria van Lourdes, het H. Hart van Maria of een andere Maria afbeelding kwam voor, maar met bijna altijd samen met het H. Hart van Jezus.

  Devotiemedailles

  Hierbij enkele voorbeelden van devotiemedailles met een Maria- en een H.Hart afbeelding.


  REGINA SACRI SCAPULARIS REGINA SACRI SCAPULARIS MATER BONI CONCILII ORA PRO NOBIS VIRGO CARMELI

  O MI JESU MISERICORDIA O MI JESU MISERICORDIA S. COR JESU