Herman Jozef

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Herman
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Herman Jozef

De oorspronkelijk Duitse voornaam Herman is samengesteld uit twee Germaanse woorden: "heri" dat 'leger' betekent en "man" met de betekenis 'man' of 'held'. De samenvoeging betekent dus: "held van het leger".
Voor de betekenis van tweede naam "Jozef" zie de pagina,

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Herman :
Herjan (+Jan), Herm, Herman, Hermann (Duits), Hermannus (gelatiniseerd), Hermanus (gelatiniseerd), Hermen (Fries), Herms, Manus.
Vrouwennamen afgeleid van Herman:
Herma, Hermanna, Hermelijntje, Hermia, Hermeline, Hermi, Hermia, Hermien, Hermina (Duits), Hermine (Frans), Herminette, Hermijna, Hermijntje, Hermy, Hermyn, Mina.

Herman Josef van Steinfeld o.praem (ook van Keulen)

Rond 1150 wordt ten zuiden van Keulen een jongen geboren die de naam Herman krijgt. Zijn ouders zijn dan, na een beter leven, verarmd, maar vroom en godsdienstig.
Herman's levensverhaal zit vol legendarische elementen, verweven met historische gegevens.
Als kleine jongen is Herman al zeer godsdienstig. Wanneer hij uit school naar huis loopt klimt hij dikwijls over het koorhek van de kerk om het beeld van Maria met haar kind Jezus te begroeten en er kleine gaven als een appel of een snee brood te offeren. Op een keer buigt Maria zelfs op zijn aandringen naar hem over en accepteert de aangeboden appel.
Eens bezeert Herman zich bij zijn klimpartij aan een scherpe spijl van het koorhek en doet daarbij een wond op aan zijn borst, waar hij zijn hele leven last van blijft houden.

Als twaalf jarige jongen treedt hij als oblaat in bij een premonstratenzer klooster te Steinfeld in de Eifel. Vanuit dat klooster studeert hij aan de kloosterschool Mariëngaarde te Hallum in Friesland.
Na zijn priesterwijding als Norbertijner (ook wel genoemd Premonstratenzer) monnik vervult hij de rol van biechtvader bij zusters in kloosters rond Hallum. Maar ook werkt hij in de refter en als koster in de kapel. Omdat de koster ook verantwoordelijk is voor het luiden van de klok op de gebedstijden raakt hij bekend met uurwerken en leert die repareren. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hij het rader-uurwerk heeft uitgevonden.
Hij beklaagt zich bij zijn "geliefde" Maria dat hij door zijn werkzaamheden te weinig tijd heeft om te bidden, maar Maria maakt hem duidelijk door voor haar werken voor de gemeenschap even waardevol is als het gebed.
Later keert Herman terug naar Steinfeld in de Eifel.

In zijn gebed ontvangt hij vele bijzondere genadegaven: hij kan sommige evangelie- of heiligenverhalen zo intens meebeleven dat hij de indruk heeft er zelf bij geweest te zijn. Zo is er van hem een beschrijving bekend van de vrouwen die halverwege de vijfde eeuw met Sint Ursula naar Keulen kwamen. Hij weet er tientallen met name te noemen. Dit alles zorgt ervoor dat hij een bezield geestelijk leidsman wordt voor de zusters van naburige vrouwengemeenschappen.
Herman heeft veelvuldig mystieke ervaringen. Zo zeer dat hij zichzelf als de verloofde van Maria beschouwt. Vandaar dat zijn medebroeders hem de bijnaam Jozef geven, naar de huwelijkspartner van Maria.
Drie rozen die in zijn kelk opbloeien verspreiden een heerlijke geur wanneer Herman de Heilige Mis celebreert.
Christus verschijnt hem gewapend met een bijl om een klooster te vernietigen dat in verval is geraakt. Herman weet Christus ervan te weerhouden dat te doen.
Als een van de eersten vereert Herman het
Heilig Hart van Jezus. Herman schrijft meerdere hymnen ter ere van Maria, het Heilig Hart van Jezus, de Eucharistie en de heilige Ursula van Keulen. Een bekend Latijns gezang dat nog wel gezongen wordt en soms aan hem wordt toegeschreven is "Sub tuum praesidium".
Na zijn dood rond 1245 wordt Herman Jozef in Steinfeld begraven. Bijna dadelijk wordt hij als heilige vereerd door de plaatselijke bevolking.
Hoewel het oorspronkelijke klooster in de Franse tijd werd vernietigd is Herman's graf bewaard gebleven en wordt nog altijd verzorgd en bezocht door pelgrims. Dikwijls worden er verse appels bij zijn graf gelegd.
Na lange tijd van voorbereidingen vond de officiële heiligverklaring pas plaats in augustus 1958 door paus Pius XII.

Gedachtenis viering

Feest vroeger 7 april nu 21 mei.

Patroonheilige

Herman Jozef is beschermheilige van moeders, kinderen en van klokkenmakers.

Afbeelding

Als kind wordt Herman afgebeeld terwijl hij een appel aanbiedt aan het kindje Jezus.
Als volwassene gekleed in de kloosterdracht van de norbertijnen (of premonstratenzen), wit habijt en scapulier, witte mantel en bonnet.
Attributen: een kelk, of een kelk met drie rozen, boek of bijl, soms een sleutel vanwege zijn kosterschap.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Graf van Herman Jozef in de Eifel.
Bronzen plaquettes van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter H

Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 136;
  • Jöckle, Clemens, Heiligen van Alle Tijden, pag. 200;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie.